Privacyverklaring

In deze verklaring lichten wij toe hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze relaties en medewerkers en zorgen ervoor dat we zorgvuldig omgaan met de persoonlijke informatie die je met ons deelt. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG).

Wie zijn wij?

Wij zijn Buro Recruitment, gevestigd te Baarn en verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Buro Recruitment, in de rest van deze verklaring Buro genoemd, bemiddelt voor interim en vaste opdrachten in finance. We zijn actief in heel het land voor commerciële bedrijven, non-profitorganisaties en financiële dienstverleners, die nationaal en internationaal opereren, in diverse branches.

Contactgegevens
Buro Recruitment
Amalialaan 126a
3743 KJ Baarn
T: +31 (6) 11 78 12 40
M: info@burorecruitment.nl

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze relaties: sollicitanten, zzp’ers, (potentiële) professionals en adviseurs, opdrachtgevers en andere zakelijke relaties.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie.

Op basis van welke grondslagen?

We verwerken je informatie alleen op basis van een gerechtvaardigd doel:

 • Op grond van een gerechtvaardigd belang op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Jouw toestemming als je deze vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig hebt gegeven.

Hoe we je gegevens gebruiken?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • correct en duidelijk met je te communiceren en je te informeren;
 • feedback en klachten te verwerken en je daardoor beter van dienst zijn;
 • jouw kwaliteiten, geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling;
 • voor bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers en inzicht te krijgen hoe we je daarin het beste kunnen ondersteunen en adviseren, waaronder loopbaanbegeleiding en training;
 • je in overleg zo goed mogelijk in te plannen;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren en wet-/regelgeving na te leven;
 • een overeenkomst aan te gaan met een opdrachtgever en deze te kunnen onderhouden en naleven;
 • te kunnen voldoen aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Naam, adres en woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring
 • Eventueel aanwezig (LinkedIn-)profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
 • Gegevens over je beschikbaarheid, tarief etc.
 • bewijs van je recht om te werken, zoals bijvoorbeeld een foto, je nationaliteit, geboorteplaats of rijbewijs, enz. (in overeenstemming met wettelijke vereisten);
 • Pasfoto en video – op vrijwillige basis
 • Persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referenties
 • Informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces, zoals een gespreksverslag
 • Feedback/evaluaties van onze opdrachtgevers n.a.v. de door jou uitgevoerde opdrachten
 • Relevante gegevens voor het maken van een opdrachtbevestiging voor interimopdrachten, zoals uittreksel KvK en BTW-nummer

Bijzondere persoonsgegevens
Buro legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Klanten en leveranciers
Als je klant of leverancier bent van goederen en diensten, zullen wij informatie verzamelen en verwerken over personen in je organisatie die ons in staat stelt met hen te communiceren en onze diensten te verlenen of goederen en diensten te ontvangen. We verwerken alleen de naam en zakelijke contactgegevens van de persoon.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je je bij ons inschrijft of je je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld.

Als wij je gegevens niet direct van jou hebben gekregen, dan verzamelen wij ook via social media, alleen als indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. We vragen je dan of je interesse hebt om je in te schrijven. Heb je dat niet, dan kunnen we je wens vastleggen zodat je niet nogmaals door ons benaderd wordt. Het kan ook zijn dat wij informatie ontvangen van door jou opgegeven referenties of van klanten en leveranciers waar je bent aangeboden, uitgeleend of waarvoor je werkt of hebt gewerkt.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Buro deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij hanteren het principe ‘minimale gegevensverwerking’ en delen alleen de gegevens die deze derden nodig hebben om hun taken uit te voeren.

We onderscheiden de volgende categorieën:

 • Onderaannemers en leveranciers, zoals gegevensverwerkers;
 • Derden die functies in onze opdracht uitvoeren, zoals zakenpartners, externe adviseurs (b.v. advocaten, auditoren) en testinstituten;
 • Opdrachtgevers;
 • Door jou opgegeven referenten en organisaties die we op jouw verzoek informatie mogen verstrekken (b.v. een potentiële werkgever);
 • Overheidsinstanties en andere instanties indien wij dit verplicht zijn.

Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. Dat betekent dat we je persoonlijke gegevens zullen bewaren tijdens de hele periode van onze relatie en terwijl wij onze dienstverlening bij het vinden van werk aanbieden. Indien je niet door ons geplaatst werd, worden je minimaal noodzakelijke gegevens tot 3 jaar na het laatste contact bewaard. Als je wel geplaatst bent, dan hanteren we 5 jaar tot na het laatste contact. Aan het eind van deze termijnen zal je opnieuw benaderd worden met de vraag of je bij ons geregistreerd wil blijven.

Voor andere zaken bepalen we de vereiste bewaartermijn aan de hand van wet- en regelgeving en het risico op eventuele claims waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het kan zijn dat wij een goede reden hebben, zoals een wettelijke verplichting, om de persoonsgegevens toch te verwerken of niet te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@burorecruitment.nl. In geval van een verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij willen je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

We doen niet aan geautomatiseerde beslissingen

Buro neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro) tussen zit.

Beveiliging

Buro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je contactpersoon of via info@burorecruitment.nl.

Wees je er wel van bewust dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur, telefoon en van je eigen internetverbinding en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt op eigen risico.

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?