Controller m/v

€ 65 – 70k | Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Rijswijk

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Vast bruto maandsalaris € 4.500,00 tot € 5.000,00 per maand (o.b.v. 36 uur per week)
 • Vakantiegeld 8% + vaste eindejaarsuitkering 8,3%
 • Vakantiedagen 24 o.b.v. 36 uur per week
 • Jaarcontract en bij goed functioneren een vast dienstverband voor onbepaalde tijd
 • Mogelijkheden tot studie; theoretische verdieping van het finance vak wordt gestimuleerd
 • Organisatie met enorme exposure in politiek en media vanwege thematiek en dynamiek
 • Complexe vraagstukken voor maatschappelijk betrokken controller

POSITIE

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan management en met name Bestuur over diverse aangelegenheden waaronder de effectiviteit van geïmplementeerd beleid en uitgevoerde processen, de omvang en kwaliteit van geleverde producten, de besteding van ter beschikking staande middelen en de optimale verdeling van diezelfde middelen
 • Het (pro-)actief participeren in de ontwikkeling van de planning- en control-instrumenten ten behoeve van de gehele COA organisatie
 • Het analyseren van en adviseren over instrumenten ter beheersing van de risico’s en borging van de kwaliteit
 • Het opstellen van concern brede maand- en kwartaalrapportages
 • Het toetsen van de betrouwbaarheid van managementinformatie over onder andere primaire en ondersteunende processen
 • Middels een werkgroep nauwe betrokkenheid bij de samenwerking binnen de kleine keten (IND, DT&V en het departement) en tevens het opstellen van analyses aangaande de samenwerking
 • Ondersteunen begrotings- en jaarrekeningproces COA breed. Tevens richting het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J); onderhouden financieringsrelatie met Justitie en evt. andere opdrachtgevers
 • Mede coördineren en opstellen van de kwartaalrapportages m.b.t. het COA ketenjaarplan 2016

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveau(bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding of de bereidheid om deze laatste te gaan volgen)
 • Ervaring met vastgoed/huisvesting en/of risicobeheersing (dossiers die momenteel een rol spelen bij het COA) is gewenst
 • Finance professional die in staat is om complexe materie (modelmatig en theoretisch) te doorgronden
 • Een onafhankelijke en resultaatsgerichte adviseur die weet hoe te bewegen binnen een grote (publieke) organisatie, daarbij passen competenties als organisatie/politieke sensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen maken
 • Uitstekend analytisch vermogen om totale processen te overzien en de vinger op de zere plek te leggen
 • Stevige gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen
 • Doortastende, overtuigende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus
 • Kennis van SAP is gewenst

OVER HET COA

 • COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De organisatie is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen, zoals  de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Door (recente) ontwikkelingen in de wereld groeit het COA in aantallen op te vangen vreemdelingen, dus ook in budget (van circa € 300 miljoen in 2013 naar € 800 miljoen eind 2015). Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden zoeken we een controller die zich weet te manifesteren in deze dynamiek.– Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure
  – Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding

Bekijk onze posities:

Op zoek naar baan in finance?